കണക്കു പറച്ചിൽ.my diary. khaleelshamras

കണക്കുപറച്ചിൽ
ബിസ്നസിന്റെ ഭാഷയാണ്.
ബന്ധങ്ങളിൽ അങ്ങിനെ
ഒരു സമ്പ്രതായം കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം
അങ്ങിനെ പറയുന്നവർ
സ്വന്തം നേട്ടം മാത്രം
ലക്ഷ്യമാക്കി ബന്ധങ്ങള
ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്