ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ.my diary. Khaleelshamras

ഒരു ശത്രുവിനെ
സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാൽ
അതിനർത്ഥം
നിന്റെ മനസ്സിന്റേയും
ചിന്തകളുടേയും വിശാലമായ
ലോകത്തിൽ
നീ സ്വയം നശിക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരു ബോംബുവെച്ചു എന്നാണ്
അർത്ഥം.
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
കേന്ദ്രമായി
നിന്നെ തന്നെ
നശിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള
ഒന്നിനെ പ്രതിഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ്
അർത്ഥം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്