കുറ്റം പറച്ചിലിന്റെ ഉള്ളിലെ ചിത്രം.my diary. khaleelshamras

മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുക
എന്നാൽ
അയാളെന്ന വലിയ സാമ്പ്രാജ്യത്തിൽ
ഒരു ഭീകരാക്രമണത്തിനു വേണ്ടി
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ്
എന്ന് അർത്ഥം.
ആ ഒരു ഭീകര രംഗത്തിന്റെ
ചിത്രം ഓരോ മനുഷ്യനെ
കുറ്റം പറയുമ്പോഴും
നിന്നിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഒന്ന്
നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
കുറ്റം പറച്ചിലിന്റെ
മറ്റൊരു ചിത്രം
ആരെയാണോ കുറ്റം പറയുന്നത്
അവരെ കൊന്ന്
അറുത്ത് ആർത്തിയോടെ
അയാളുടെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുന്ന
രംഗമാണ്.
ഇതൊക്കെയാണ് നിന്റെ
ഇഷ്ടമെങ്കിൽ
നീ കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുക.
ഇനി ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കാണാനും
അനുഭവിക്കാനും
ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ
കുറ്റം പറയാതെ
മാറി നിൽക്കുക.

Popular Posts