സുഖിപ്പിക്കുക.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവരേയും സുഖിപ്പിക്കുക.
സുഖിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി
ആരുമില്ല.
മാത്രമല്ല വികാരങ്ങളില്ലാത്ത,
വാക്കുകളിൽ
നിന്നും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തിന്റെ
വിശാല ലോകം പടുത്തുയർത്തുന്ന
ഉപബോധ മനസ്സിന്
സുഖിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക്
ഒരു മാന്ത്രിക സ്പർഷം തന്നെയാവും.
അതു കൊണ്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു
പകരം അവരെ
പുകഴ്ത്തുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്