ചിന്തകളുടെ വഴിയിൽ.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും നല്ലതെന്ന ഭാവത്തിൽ
പലതിനേയും നിന്റെ
ചിന്തകളുടെ വഴികളിലേക്ക്
വലിച്ചിട്ട്
നിന്റെ സമയത്തിനു
കുറുകെ ബന്ധനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നീ.
എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
സമയം നഷ്ടമായി
എന്ന പരിഭവമാണ്.
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ
നിന്നെ കുറിച്ച് സ്വയം
പരാതി പെടുക.
എന്നിട്ട് അങ്ങിനെ
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
അതാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്