സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുക.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് താൽപര്യമുള്ള
വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട്
സംസാരിക്കുമ്പോൾ
സൂക്ഷിക്കുക.
പലപ്പോഴും
അവ അവർക്ക് താൽപര്യമുള്ളതാവണമെന്നില്ല.
ചിലപ്പോൾ അവർക്ക്
കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാവണമെന്നില്ല.
ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കൊള്ളണമെന്നില്ല.
അതിനനുസരിച്ചുള്ള
ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണം
അവരിൽ നിന്നുമുണ്ടാവാം.
അത് നിനക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ
നിന്നും പിന്തിരിയാനും
മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടാനും
കാരണമായേക്കാം.
അതു കൊണ്ട്
സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്