പലതരം ചിന്തകൾ .my diary. Khaleelshamras

ചിന്തകൾ പല തരം ഉണ്ട്
സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടവയും
എന്നാൽ അത്തരം ചിന്തകൾ കൊണ്ട്
സ്വന്തം മനസ്സിനും കോട്ടം വരുന്ന ചിന്തകൾ.
അസൂയ, ദേശ്യം, വിവേചനം, നിരാശ
തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നു.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം
ചിന്തകൾ അവയെ സമുഹം
തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചവയാണെങ്കിലും
അത്തരം ചിന്തകൾ നിന്റെ
മനസ്സിന് വലിയ അനുഭൂതി നൽകും.
പ്രണയവും പിന്നെ മറ്റു പലതും
ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ പ്പെടുന്നവയാണ്.
മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ചിന്തകൾ
സമൂഹം നല്ലതെന്ന്
പ്രഖ്യാച്ചവയും എന്നാൽ
അത്തരം ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയാൽ
നിനക്ക് സ്വയം ലഭിക്കുന്ന
അനുഭൂതി വളരെ വലുതുമാണ്.
നൻമ, കാരുണ്യം, ഐക്യം അറിവ്
അങ്ങിനെ നീളുന്ന ഇത്തരം
വിഷയങ്ങൾ ആവണം
നിന്നെ നയിക്കുന്നത്.

Popular Posts