തമാശ.my diary. khaleelshamras

തമാശ
മനസ്സിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വസന്തം പണിയും.
അതുകൊണ്ട്
സംഭാഷണങ്ങളിൽ
പരമാവധി തമാശകൾ
നിറക്കുക.
കാര്യത്തിൽ
നിന്നും തെന്നി മാറാതെ തന്നെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്