മശിയും ചിത്രവും.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങൾ
മശിയാണ്.
അതിൽ നിന്നും
നിന്റെ ചിന്തകൾ ആവുന്ന
ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച്
മനസ്സിൽ ഏത് ചിത്രം
വരക്കണമെന്ന്
തീരുമാനിക്കേണ്ടത്
നീയാണ്.
പക്ഷെ ഒന്നു നീ അറിയണം
മശിയല്ല
നീയും മറ്റുള്ളവരും
നിന്നിൽ ആസ്വദിക്കുന്നത്.
നീയും അവരും
ആസ്വദിക്കുന്നത്
അതുകൊണ്ട് വരക്കപ്പെട്ട ചിത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras