അവർ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത്.my diary. khaleelshamras

അവരെന്തോ നിന്നിൽ
നിന്നും കേൾക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അത് അവർക്ക്
സന്തോഷവും
സംതൃപ്തിയും
നൽകിയതൊന്നു മാത്രമാണ്.
അതിനു നിനക്ക്
കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിശബ്ദനാവുന്നതാണ്
നിനക്ക് നല്ലത്.
അല്ലാതെ അവരുടെ
ഉള്ളിലെ വിലപ്പെട്ട
സന്താഷത്തെ കെടുത്തി കളയുകയും,
നിന്റെ പരസ്യം
അവരുടെ മേൽ
ഒട്ടിക്കുകയും അല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്