വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

മാനസിക സമർദ്ദങ്ങൾ
നിറക്കാതെ
ശാന്തിയുടേയും
സമാധാനത്തിന്റേയും
മനസ്സ് നിലനിർത്തുന്നവർ
മാത്രം വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കുക.
അത് താങ്ങാത്തവർ,
അല്ലെങ്കിൽ
മനസ്സമാധാനവും ശാന്തിയും
നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു
ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ.
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾക്കു പകരം
സംഗീത ചാനലുകൾ
കാണുകയും കേൾക്കുകയും
ചെയ്യുക.
മനസ്സിന് കെട്ടുറപ്പില്ലാത്തവർ,
തന്റെ മനസ്സിലെ മാറി മറിയുന്ന
വികാരവിചാരങ്ങളെ
ചുമ്മാ സമുഹത്തിനു മുന്നിൽ
ചർദ്ദിക്കുന്നവർ
ഒക്കെ ഇന്ന്
വാർത്തകൾ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ്
നല്ലത്.
ഇനി മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താനും
അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ
ആസ്വദിക്കുന്നവരും
ആണെങ്കിൽ
അങ്ങിനെ ആയിക്കോട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്