ക്രൂരത.my diary. khaleelshamras

നിന്നോട് ആരെങ്കിലും
വല്ല ക്രൂരതയും കണ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ.
അത് നിന്നെ
തളർത്താനാണ്
എന്ന് ഒരർത്ഥവുമില്ല.
മറിച്ച് അത്
അർത്ഥം വെക്കുന്നത്
നീ കൂടുതൽ കരുത്തനാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
വെന്ന് മാത്രമാണ്.
നിനക്ക് വളരാനുള്ള
വളങ്ങൾ ഇറക്കിതരിക മാത്രമാണ്
അവർ ചെയ്യുനത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras