ശരിയായ സ്നേഹം.my diary. khaleelshamras

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ
പോരായ്മകളെ പോലും
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ്
ശരിയായ സ്നേഹം കാണുക.
അല്ലാതെ വെറും വിമർശനങ്ങളും
പഴിചാരലുകളുമായിട്ടാണ്
സ്നേഹ ബന്ധം മുന്നോട്ട്
പോവുന്നതെങ്കിൽ
അവിടെ സ്നേഹമല്ല
മറിച്ച് സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങളാണ്
വാഴുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras