പേടി.my diary. Khaleelshamras

പേടിക്കുന്നവൻ എന്നും
എപ്പോഴും പേടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
അവന്റെ പേടിയിൽ
എല്ലാ സന്തോഷവും
മുങ്ങി പോകും.
ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും
അവന് പേടിയായിരിക്കും.
തോറ്റാൽ തോറ്റതിന്റെ
പേടി
ജയിച്ചാൽ വിജയം
തുടർന്നും നിലനിർത്താൻ
കഴിയുമോ എന്ന പേടി.
ഇവിടെ പ്രശ്നം
അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അല്ല
മറിച്ച്
പേടി എന്ന അവന്റെ രോഗമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras