അപകടാവസ്ഥ.my diary. Khaleelshamras

പലതിന്റേയും അപകടാവസ്ഥ
എന്ത് എന്ന്
വേർതിരിക്കാൻ
കുട്ടികൾ ഇനിയും
പക്വമായിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് പല അപകടകരമായ സാഹസങ്ങൾക്കും
അവർ മുതിരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇനി അവർ അങ്ങിനെ
ഒന്നിന് മുതിർന്നാൽ
അവരുടെ പ്രായത്തിലേക്ക്
ഇറങ്ങി ചെന്ന്
അതിന്റെ പ്രത്യാകാതങ്ങൾ
സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്