പോരായ്മകളെ കണ്ടെത്തൽ.my Di ry.Khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരിലെ
പോരായ്മകളെ
അന്വേഷിച്ച്
അവരെ വിമർശിക്കാൻ
വേണ്ടി അതിനെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത്
നിന്റെ തന്നെ
പോരായ്മയാണ്.
മറിച്ച് നിന്റെ
പോരായ്മകളെ കണ്ടെത്തി
അവയെ സ്വയം വിമർശിച്ചും
വിമർശനത്തിലൂടെ
തിരുത്തിയും
തിരുത്തിയയിടത്ത്
അതിന്റെ നല്ല വശം
പകർത്തിയും
ജീവിക്കലാണ് നിന്റെ വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്