വ്യത്യസ്തതകളെ ആeഘാഷിക്കുക.my diary. khaleelshamras

വ്യത്യസ്തകളെ ആഘോഷിക്കുക.
ഒരുമിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഘലകളിലൊക്കെ
ഒന്നിച്ചു നിന്നു കൊണ്ട്.
വ്യത്യസ്തകൾ
വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാവരുത്.
അവയെ കണ്ട് രസിക്കാനും.
പകർത്താനും
ഞാനങ്ങിനെ ആയില്ലല്ലോ
എന്ന് ആശ്വസിക്കാനും ഒക്കെയാവാണം.
സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
അടിക്കല്ലായ മനശ്ശാന്തിയും
ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ
സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ
ഇതാണ് ആവശ്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്