ഉറപ്പുള്ള ഈ നിമിഷം.my diary.khaleelurahiman@gmail

വിലപ്പെട്ട ഈ ഉറപ്പുള്ള
നിമിഷം സമ്മാനമായി
ലഭിച്ച നീയാണോ
ഉറപ്പില്ലാത്ത നാളെകൾക്കായി
കാത്തിരിക്കുന്നത്.
നിനക്ക് സംതൃപ്തി
നൽകാൻ പാകത്തിലുള്ളതൊക്കെ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലുണ്ട്.
അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്