പ്രതിസന്ധികളിൽ പിടിച്ചു നിന്നാൽ.my diary.Khaleelshamras

പ്രതിസന്ധികളിലും
ദു:ഖങ്ങളിലും
പതറാതെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ
ഒരു നാൾ
അവയെ നോക്കി
നിനക്ക് വിളിച്ചു പറയാം.
അങ്ങിനെയൊന്ന്
ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഞാൻ ഇത്രയും
വലിയ വിജയത്തിനുടമയാവില്ലായിരുന്നു.
ഇനി പ്രതിസന്ധികളിലും
ദുഃഖങളിലും
നീ നിരാശനായി
പ്രതീക്ഷകൾ കൈവിട്ട്
ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
പരാജയവും അവിടെ
കാണാം.

Popular Posts