ഈ നിമിഷത്തെ ആഘാഷിക്കുക.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ നിമിഷത്തേയും
നീ ആഘോഷിക്കു.
ജീവൻ കൊണ്ട്
ജീവിതത്തെ ആഘാഷിക്കുക.
അപ്പുറത്തേക്കും
ഇപ്പുറത്തേക്കും തിരിഞ്ഞു
നോക്കാതെ
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ഈ നിമിഷം
നിനക്കു മുമ്പിൽ
എന്താണോ
അതിൽ നിന്നും
സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയും
നൽകിയും
അറിവ് നേടിയും
പകർന്നും
ആഘാഷിക്കുക..
നിരാശനോ
പേടിച്ചവനോ ആവാതെ
ആത്മസംയമനവും ക്ഷമയും
പാലിച്ച്
തിൻമയുടെ
ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ
ആഘോഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്