മനസ്സാവുന്ന വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ.my diary.Khaleelshamras

വർഗ്ഗീയതയും തീവ്രവാദവും
അസൂയയും പകയും
എല്ലാം
പല മനസ്സുകളുടേയും
പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ
ആണ്.
ഒരിക്കലും എഞ്ചിൻ ശരിയാവാത്ത
മനസ്റ്റിന്റെ
പ്രവർത്തന പിഴവുകളെ
ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ
പിന്തുണച്ചാൽ
നാമും നമ്മുടെ
മനസ്സിന്റെ എൻഞ്ചിൻ
കേടക്കുകയാണ്
ചെച്ചുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
അത്തരം നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
കുത്തിനിറച്ച്
നിന്റെ മനസ്സാവുന്ന വാഹനത്തിന്റെ
എൻഞ്ചിൻ കേടാക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്