സമൂഹത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ.my diary.khaleelshamras

തികച്ചും വ്യത്യസ്തരായ
കുറേ മനുഷ്യരെ യാണ്
പലപ്പോഴും നിനക്ക്
അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളത്.
വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ കൊണ്ടും
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും
മനോഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും
വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടും
ഒരു വലിയ സമ്മേളനം
നടക്കുന്ന അവരുടെ
മനസ്സുകളിൽ നിന്നും
പലതരം വാക്കുകളായും
ഭാവങ്ങളായും
പ്രവർത്തികളായും
നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും
തല്ലാത്തതുമായ പലതും
അവരിൽ നിന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പക്ഷെ ശാന്തിയും
സമാധാനവും നിറഞ്ഞ
നിന്റെ മാനസിക കാലാവസ്ഥ
യിൽ ഒരു
വൻ ബോംബ് സ്ഫോടനം
സൃഷ്ടിക്കാൻ
ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമാവരുത്.
പുറത്ത് എങ്ങിനെയായാലും
ക്ഷമയുടേയും വിട്ടു വീഴച്ചയുടേയും
മാപിനിയിലൂടെ
നീ പുറത്തേക്ക് നോക്കുക.
നിന്റെ മനസ്സിനെ നിനക്ക്
പുറത്തും കാണാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്