കപട സ്നേഹം.my diary.Khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തർക്കിച്ചത്
ആരോടാണ്?
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
കോപിച്ചത് ആരോടാണ്?
ഏതെങ്കിലും
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരാണ്
ഇതിന് ഉത്തരമായി
ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ
സ്നേഹം കാപട്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്