അഭിമാനം.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
താനെന്തിലാണോ
വിശ്വസിക്കുകയും
നിലയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അതിൽ
ഒരു പാട്
അഭിമാനിക്കുന്നവർ ആണ്.
ആ ഒരു അഭിമാനമാണ്
അവരെ
ചിലതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും
മറ്റു ചിലതിനെ
വിമർശിക്കാനും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓരോ വ്യക്തിയും
അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത്
തികച്ചും
വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളിലും
നിലപാടുകളിലും
ആണ് എന്നതിനാൽ
സമൂഹത്തിൽ
തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏൽക്കുന്ന
വ്രണങ്ങളെ
കാണാതെ പോവുന്നു.
ഇവിടെ മറ്റുവ്യക്തികൾ
സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന
ഒരു വിഷയത്തെ യാണ്
വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന
ബോധ്യം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ
ഒരിക്കലും
മനുഷ്യർക്കിടയിൽ
തർക്കങ്ങൾ
അതികം ഉണ്ടാവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്