പ്രശംസ.my diary.Khaleelshamras

എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല
കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിലും ആരാലെങ്കിലും
പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടാൽ
നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ
നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള
അഭിമാനം
നിറഞ്ഞു തുളുമ്പും.
അത് നീ സ്വയം
സന്തോഷിച്ച് കലക്കും.
പിന്നെ അതിന്റെ
അടുപ്പൂരും.
കുലുക്കി കുലുക്കി
തുറന്നാൽ
കോളയുടെ ബോട്ടിലിൽ നിന്നും
സോഡാ വെള്ളം
പുറത്തേക്ക്
പൊട്ടിത്തെറിച്ച പോലെ
നിന്റെ മഹിമകളെ
പുറത്തേക്ക്
തെറുപ്പിക്കും.
അതോടെ
നിന്റെ ഉ

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്