വിശ്വാസം.my diary.Khaleelshamras

ഭാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
ആ സാഹചര്യത്തിലെ
നിന്റെ വിശ്വാസമാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
നിന്റെ വിശ്വാസം
പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ
ആ സാഹചര്യം
നിനക്കു തരുന്ന ഫലവും
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.
ഇനി സാഹചര്യത്തോട്
പേടിയും ആശങ്കയുമൊക്കെയാണെങ്കിൽ
ഫലവും
നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും.
ഏതു സാസാചര്യത്തിലും
നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും
ഉണ്ട്.
അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
നിന്റെ മനസ്സിലെ
വിശ്വാസം ആണ് എന്ന് മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്