ഇന്നലെകളെ ഇന്നുകളാക്കാൻ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവും സന്താഷകരമായിരുന്ന
ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷിയായിരുന്ന
സ്ഥലങ്ങൾ,
അന്നു കേട്ട പാട്ടുകൾ,
അന്നു പൂശിയ സുഗന്ധം
എന്നിവയൊക്കെ
ഒന്നു
കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും
നോക്കൂ.
അന്ന് അനുഭവിച്ച
അതേ അനുഭൂതി
തിരിച്ചു വരുന്നതു കാണാം.
പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലം
എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കാനോ
ഇനി ഇതുപോലൊന്നു
ഉണ്ടാവുമോ എന്ന
ആശങ്കയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല.
തികച്ചും വർത്തമാനകാലത്തിൽ
ആ അനുഭൂതികൾ
ആസ്വദിക്കണം.
അനുഭവവും സങ്കൽപ്പവും
സ്വപ്നവും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത
മനസ്സ്
അത് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്
എന്ന ധാരണയിൽ
പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്