മാതൃഭാഷകൊണ്ട് രണ്ടായി മുറിച്ച്....my diary.Khaleelshamras

എന്റെ നാട്ടിൽ
ജനിച്ച് മാതൃഭാഷയല്ലാതെ
മറ്റൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെ
എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല.
മറ്റൊരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന
ഒരേ നാട്ടുകാരായ
രണ്ട് വ്യക്തികൾ
തമ്മിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ
വൈമനസ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ
ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
മറ്റേ ആളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.
എന്താ ഒരേ നാട്ടുകാരായിരുന്നിട്ടും
നിങ്ങൾ പരസ്പരം  ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്.
അതിന് അവൻ പറഞ്ഞ
മറുപടിയായിരുന്നു.
മനുഷ്യരെ പലതിന്റേയും പേരിൽ
പരസ്പരം അകറ്റുന്ന
വൃത്തിക്കെട്ട ഒരു മനസ്സ്
അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ
അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ
കണ്ടു.
അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ
അറിയാത്ത മുകരോടുള്ള
സമീപനം എന്താണ്?
ഒരു ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ
കഴിയാത്ത അവരോട്
ആരും സൗഹൃദം കുടില്ലേ?
ഇല്ല അവരോട്
ദയ കാണിക്കും.
സമാധാനമായി
സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം
വരച്ചു കൊടുത്ത
വൃത്തികെട്ട ,വിവേചനത്തിന്റെ
മാനസിക സാഹചര്യത്തിലും
സ്വയം വളരാനും
നല്ല മനസ്സ് പണിയാനുമുള്ള
സാധ്യത അവിടെ കണ്ടു.
ഇതേ മാനസിക സാഹചര്യത്തിൽ
എന്നും ജീവിക്കാനുള്ള
സ്വതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിന്
പകരം നിന്റെ മനസ്സും
ആയുർദൈർഘ്യവും
പകരം നൽകേണ്ടിവരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്