പണിയൽ.my diary.Khaleelshamras

നീട്ടിവെക്കാനുള്ള പ്രവണത
പരാജയത്തെ
പണിയലാണ്.
ഇപ്പാൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങൽ
വിജയത്തെ പണിയലും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras