സമയമെന്ന വാഹനം.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തെ
വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോവുന്ന
വാഹനമാണ് സമയം.
ആ വാഹനത്തെ
നന്മയിലേക്കും
വിജയത്തിലേക്കും
ലക്ഷ്യമാക്കി
ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്