പാർട്ടി മാറ്റം.my diary.Khaleelshamras

അയാളുടെ പാർട്ടി അയാൾക്ക്
സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും അയാൾ
നിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരും.
അപ്പോൾ ഇന്ന് മുദ്രാബാദ് വിളിച്ച
അതേ നാവുകൊണ്ട്
നീ അയാൾക്ക് വിഷാബാദ്
വിളിക്കും.
ഇനി നിന്റെ നേതാവിന്
നിന്റെ പാർട്ടിയിൽ
സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ നേതാവ് ഈ പാർട്ടി വിട്ട്
മറ്റേ പാർട്ടിയിലേക്ക്
പോവും.
അപ്പോൾ ഇതുവരെ മുദ്രാബാദ്
വിളിച്ച അതേ നാവുകൊണ്ട്
നീ ആ പാർട്ടിക്ക് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കും.
ശരിക്കും നീ ആരാണ് ?
എന്താ നിന്റെ റോൾ?
ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി
സ്വന്തം ജീവിത ദർശനങ്ങളെയൊക്കെ
മാറ്റിവെച്ച്
മനസ്സിൽ കുറേ ശത്രുക്കളെ
സൃഷ്ടിച്ച്
ജീവിതം തുലക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട
മറ്റു പലരുടേയോ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ
ഒരടിമയാണോ നീ.
ശരിക്കും ഇങ്ങിനെയൊക്കെ
ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ
നീ നിന്റെ ജീവിതത്തന്റെ
അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും
അല്ലേ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras