നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം.my diary.khaleelshamras

ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒന്നാണ്
നിന്റെ ജീവിതമെന്ന സത്യം
നീ മനസ്സിലാക്കുക.
നിന്റെ മൂല്യം
നീ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടതും
അതിൽ സ്വയം
അഭിമാനിക്കേണ്ടതുമായ
ഒന്നാണ്.
തന്റെ സ്വന്തം
മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ
ഒരു വ്യക്തിക്കേ
സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാനും
അതിലൂടെ
ജീവിതത്തെ
ചിട്ടപ്പെടുത്താനും കഴിയുകയുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras