സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ.my diary. khaleelshamras

പരാതിപ്പെടൽ
സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയല്ല.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ
പരാതിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ
നിരീശിക്കലും
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ
ചിന്തിക്കലുമാണ്
സ്നേഹം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras