പൊട്ടിത്തെറിച്ച സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് പോലെ ചില മനസ്സ്.my diary. khaleelshamras

എപ്പോഴും തർക്കിച്ചും
കോപിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ
മനസ്സ്
പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ക് പോലെയാണ്.
ആ ടാങ്കിൽ നിന്നും
കുഴലിട്ട്
ശേഘരിക്കുന്നതുപോലെയാണ്
അവരോട് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതും
അവരുടെ സംസാരത്തിന്
അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതും.
ക്ഷമിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും
അവഗണിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ
അവരിലെ അഴുക്ക്
നിന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്