മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷം.my diary. khaleelshamras

വിനോദയാത്രകളിൽ
നിന്റെ മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതേ
അന്തരീക്ഷം
നിന്റെ ഓരോ
ദിവസത്തെ യാത്രയിലും
സൃഷ്ടിക്കണം.
അത്തരം ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ
നീ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും
മനാഹരവും എളുപ്പവും
ആയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്