വിമർശനങ്ങൾ .my diary. khaleelshamras

എല്ലാ വിമർശനങ്ങളേയും
മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നോടുള്ള
അസൂയയും ദേശവും
കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സ്
ധരിപ്പിക്കും.
പക്ഷെ അത് മനസ്സിന്റെ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലായി മാത്രം
കാണുക.
ശ്രോദ്ധാവ്
വിമർശനങ്ങളെ
തിരുത്താനും
വളരാനുമുള്ള അവസരമായി
മാത്രമേ കാണാവൂ.
വിമർശനത്തിൽ
അസൂയയുടേയും
പകയുടേയും ചുവയുണ്ടോ
എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത്
പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ബാധ്യതയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്