ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പാലം.my diary. khaleelshamras

ആത്മബന്ധം
എന്നാൽ
ഒരു മനസ്സിൽ നിന്നും
മറ്റൊരു മനസ്സിലേക്ക്
എപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു
പാലം പണിയുക
എന്നാണ് അർത്ഥം.
ഓരോ മനസ്സിലേയും
സ്നേഹത്തിന്റെ
പൂന്തോപ്പുകളിൽ
എപ്പോഴും സന്തർശിക്കാനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത്.
പരസ്പര തർക്കങ്ങളും
കുറ്റം പറച്ചിലും
ഒക്കെ ബന്ധങ്ങളിലെ
അഴുക്കാണ്.
അത് തകർന്നടിഞ്ഞ
പാലമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്