പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ.my diary. khaleelshamras

എന്തൊന്നിനെയാണോ
നീ പ്രതിരോധിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനെ
നീ നിന്റെ ചിന്തകളിലെ
സ്വയം സംസാരവിഷയമാക്കുകയാണ്.
എന്തിനെക്കയങ്കിലും
പേടിച്ചോ
ആരോടെങ്കിലും അസൂയപ്പെട്ടോ
നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അവയെ നീ
ചിന്തകളുടെ വിഷയമാക്കുകയാണ്.
എന്തൊന്നാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത്
അത് തന്നെയാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
അതു കൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
സ്വയം സംസാരത്തിൽ നിന്നും
അത്തരം വിഷയങ്ങൾ
ഒഴുവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
നന്മ നിനക്ക് നഷ്ടമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras