കരുത്ത്.my diary. khaleelshamras

ആറ്റങ്ങളും
കോശങ്ങളും ഒക്കെയായ
ഒരു പാട് സുക്ഷ്മമായ
കരുത്തിലാണ് നിന്റെ
ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്.
അതു പോലെ
കൊച്ചു കൊച്ചു നിമിഷങ്ങളുടെ
വലിയ കരുത്തിലാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ
ചെറുതും
എന്നാൽ കരുത്തിൽ
വലുതുമായ
ഈ നിമിഷത്തെ
ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്