സാഹചര്യക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
നോക്കുന്നതിനു മുമ്പെ
അവ നിന്റെ മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിച്ച നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളെയാണ്
നീ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത്.
അതില്ലാതായാൽ
നിനക്കു മുമ്പിൽ നിന്നും
മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങി
ശുദ്ധമായ പോലെ
സാഹചര്യങ്ങളും
മാറിയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്