തിരുത്തേണ്ട മേഘല. My diary, Khaleelshamras

നീ മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തേണ്ട
ജീവിത മേഘലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
നിനക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച്
സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന
മേഘലകൾ ആണ് അത്.
ജീവിതത്തിന്റെ
ഓരോ മേഘലയിലും
സന്തോഷം കണ്ടെത്തൽ
ആണ്
നിന്റെ ജീവിത വിജയം.
ആ വിജയം
കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ
സന്തോഷം കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന
മേഘലകളെ
പാകപെടുത്തിയേ പറ്റൂ.

Popular Posts