രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന മതസംഘടനകൾ,.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും പല മത സംഘടനകളും
രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത്
കാണുമ്പോൾ
നിറയെ കള്ളുകുടിയൻമാരുളള
ബാറിൽ പോയി
പ്രാർത്ഥന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പോലെയാണ്
തോന്നുന്നത്.
അവിടെ യുള്ള
കുടിയൻമാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൻമാരെ
നന്നാക്കാനാണ്
ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ
ഈ ഒരു ദൗത്യത്തെ
സ്വാഗതം ചെയ്യാമായിരുന്നു.
പക്ഷെ അത്തരം
നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം
പല നുണക്കണക്കുകളും
സങ്കപ്പങ്ങളും
വീരവാദങ്ങളുമൊക്കെ
പറഞ്ഞ്
മദ്യപാനികളേക്കാൾ
അധപ്പതിക്കാനാണ് അവൾ
പരിശ്രമിക്കുന്നത്.

Popular Posts