വാർദ്ധക്യം.my diary. khaleelshamras

വൃദ്ധനാവുക
എന്നാൽ അനുഭവ സമ്പന്നനാവുക
എന്നാണ് അർത്ഥം.
ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക്
ജീവിത പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ
പക്വതയെത്തിയ
ഗുരുവാകുക എന്നാണ്
അർത്ഥം.
അല്ലാതെ മരണത്തിന്റെ
വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുക
എന്നല്ല അതിനർത്ഥം.
അങ്ങിനെയെങ്കിൽ
കുട്ടികൾ മരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.
ഒരു പാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ
പിറക്കാതെ മരിക്കാനും
പാടില്ലായിരുന്നു.
അരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ
കുടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ
വൃദ്ധനാവുക എന്നതിന്
അർത്ഥമുള്ളു
അല്ലാതെ
രോഗിയാവുന്നു എന്ന്
അതിനർത്ഥമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras