മതസംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ആയി പരിവർത്തിക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

മത സംഘടനകൾ
മതങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ.
മത സംഘടനകൾ
രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ
ആയി പരിവർത്തനം
ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ
അവക്ക്
ആത്മീയ മുഖം
നഷ്ടപ്പെടുന്നോ എന്നൊരു
സംശയം.
രാഷ്ട്രീയ വേശം
ധരിച്ച് മത സംഘടനകൾ
പല വോട്ട് നാടകങ്ങളും
കളിക്കുമ്പോൾ
എന്തോ ഒരു
പന്തികേട് തോന്നുന്നു.
ഒരു പൊരുത്തക്കേടും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras