തളരാതിരിക്കാൻ.my diary. Khaleelshamras

നിനക്ക് നിന്നിൽ
പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം.
സമൂഹത്തിലും
കുടുംബത്തിലും വാശ്വാസം ഉണ്ടാവണം.
ഒന്നും നിന്നെ തളർത്താനുള്ളതല്ല
എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഉറച്ച ആദർശമാക്കുക.
എല്ലാവരേയും സ്നേഹിക്കാനും
കുത്തി നോവിക്കാതിരിക്കാനും
പതറിപോവാതിരിക്കാനും
പാകത്തിൽ
നിന്റെ മനസ്സ് പയ്യമാണ്
എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
വിമർശനത്തിനു പിറകിൽ
പോലും നിനക്ക് വളരാനുള്ള
വലിയ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്