വോട്ട്ബാങ്ക്.my diary. khaleelshamras

ഓരോരോ സംഘവും
തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കാണിച്ച്
ബാർഗയിനിംഗിൽ ആണ്.
എല്ലാവർക്കും
എല്ലാവരും വലിയവർ ആണ്.
സംഘങ്ങളുടെ വലിപ്പം
വലുതോ ചെറുതോ
ആവട്ടെ.
സംഘത്തേക്കാൾ
വലുതാണ് അതിലെ
അംഗങ്ങളായ
മനുഷ്യർ എന്ന്
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്