വോട്ട്ബാങ്ക്.my diary. khaleelshamras

ഓരോരോ സംഘവും
തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കാണിച്ച്
ബാർഗയിനിംഗിൽ ആണ്.
എല്ലാവർക്കും
എല്ലാവരും വലിയവർ ആണ്.
സംഘങ്ങളുടെ വലിപ്പം
വലുതോ ചെറുതോ
ആവട്ടെ.
സംഘത്തേക്കാൾ
വലുതാണ് അതിലെ
അംഗങ്ങളായ
മനുഷ്യർ എന്ന്
മറക്കാതിരിക്കുക.

Popular Posts