വിജയത്തിനു മുന്നിലെ തടസ്സം.my diary. khaleelshamras

വിജയത്തിനു മുന്നിലെ
മാർഗ്ഗതടസ്സം പരാജയമല്ല
മറിച്ച് പരാജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള
ഭയമാണ്.
പരാജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള
ഭയം മനുഷ്യനു മുമ്പിൽ
പരാജയമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ
സ്ഥാപിക്കുന്നു.
പിന്നെ അവന്റെ യാത്ര
വിട്ടയത്തിന്റെ വിപരീത
ദിശയായ പരാജയത്തിലേക്ക്
ആവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്