വിമർശനങ്ങൾ.my diary Khaleelshamras

വിമർശനങ്ങൾ
നിനക്ക് വളരാനുള്ള വളമാണ്.
അല്ലാതെ
അതെടുത്ത്
ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല.
വിമർശനത്തിന്റെ
പേരിൽ
സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ
ഈ വളമെടുത്ത്
ഭക്ഷിച്ചവർ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്