ലാഭം.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ
ലാഭത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
ആണ്
വലിയ വലിയ ലാഭങ്ങൾ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.
ചെറിയ ചെറിയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി
ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
പതിയെ പതിയെ
ചർച്ചക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി
നല്ല ബന്ധമാണെങ്കിൽ
പോലും
അടുക്കാൻ  തടയപ്പെടുന്നു.
ബന്ധത്തേക്കാളും
ലാഭത്തിന് ഉപഭോക്താവും
മുൻഗണന നൽകുന്നു.
കൂടുതൽ ലാഭം നിർമാതാവ്
ആഗ്രഹിച്ച പോലെ
ഉപഭോക്താവും
ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

Popular Posts