ശരി കുറിക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ ദിവസവും
ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എഴുതി വെക്കുക.
മനസ്സിൽ മൗനത്താടെ
അവ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു
കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു
നേരെ വലിയൊരു
ശരി കുറിക്കുക.
ആ ശരി നിനക്കു
നൽകുന്ന വലിയ സംതൃപ്തി
മനസ്സിൽ ശേഘരിച്ചു വെക്കുക.
പിന്നീട് കൂടുതൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എഴുതിവെക്കാനും
കൂടുതൽ ശരി കുറിക്കാനും
ജീവിതം കൂടുതൽ സംതൃപ്തമാക്കാനും
അത് സഹായിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്